Koszt opłaty od zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie – stan prawny 2021 r.

Koszt opłaty od zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie – stan prawny 2021 r.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020.755 t.j. z dnia 2020.04.27) art. 69 ust. 1 „Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie.„.

Tytułem przykładu – jak należy obliczać opłatę od pozwu była mowa tutaj.

Z powyższego wynika, że oplata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie będzie 4 razy niższa od opłaty od pozwu.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – piątą część opłaty pobiera się od zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że opłata od tytułowego zażalenia będzie obliczana w następujący sposób:

Piąta część -> czwartej części -> opłaty od pozwu – jednak nie mniej niż 30 zł zgodnie z art. 20 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

W sprawie, w której uprawniony wnosi o zabezpieczenie roszczenia opiewającego na kwotę 320.000 zł – koszt opłaty od pozwu będzie wynosić 5% tejże kwoty, tj. 16.000 zł, koszt opłaty od wniosku o zabezpieczenie wynosi 4.000 zł (1/4), natomiast koszt opłaty od zażalenia wynosić będzie 800 zł.

Dodaj komentarz