You are currently viewing Postępowanie wieczystoksięgowe doręczenie odpisu wniosku uczestnikowi

Postępowanie wieczystoksięgowe doręczenie odpisu wniosku uczestnikowi

Specyficzny tryb postępowania wieczystoksięgowego charakteryzuje się ograniczoną kognicją Sądu, co sprowadza się do badania jedynie treści i formy wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej – na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron).

Wniosek o wpis powinien być w dniu wpływu do sądu zarejestrowany niezwłocznie w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem. Niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych zamieszcza się w odpowiednim dziale księgi wieczystej wzmiankę o wniosku.

Z powyższego wynika brak obowiązku doręczenia uczestnikowi odpisu wniosku przed jego rozpoznaniem. Sąd wieczystoksięgowy nie jest uprawniony do przeprowadzania badania wniosku, celem ustalenia stanu faktycznego. W toku przedmiotowego nie odbywa się postępowanie dowodowe zmierzające do weryfikacji twierdzeń stron.

Porównaj orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 września 2015 r., sygnatura: III Ca 1290/15.

Dodaj komentarz